• การส่งเสริมการเกษตร
 • กรมประมง
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา มก.
 • มหาลัยเกษตรศาสตร์
 • กรมปศุสัตว์
 • กรมวิชาการเกษตร
 • กรมป่าไม้
 • สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
 • กรมชลประทาน
 • ช่อง3ช่อง5ช่อง7ช่อง9
 • เดลินิวส์
 • มติชน
 • ไทยรัฐ
 • สยามรัฐ
 • คม ชัด ลึก
 • ฐานเศรษฐกิจ
 • แนวหน้า
 • บ้านเมือง
 • ผู้จัดการ
 • สยามธุรกิจ
 • เสรีรายวัน
 • บางกอกโพสต์
 • CNN
 • BBC
 • INN
 • ThaiPost
 • The Nation


 • แนวโน้มราคาพืชในปี 2556
  คาดการณ์ว่าสาขาพืชจะขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 3.3 – 4.3 เนื่องจากผลผลิตพืชส่วนใหญ่ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แม้ว่าในช่วงต้นปีจะเกิดสถานการณ์ภัยแล้งในบางพื้นที่ก็ตาม โดยคาดว่าผลผลิตข้าวนาปี มันสําปะหลัง และอ้อยโรงงาน จะเพิ่มขึ้นจากราคาที่อยู่ในเกณฑ์ดี ขณะที่ผลผลิตยางพาราและปาล์มน้ํามันมีแนวโน้ม เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันจากเนื้อที่ให้ผลใหม่ที่เพิ่มขึ้น สําหรับผลไม้ เช่น ลําไย ทุเรียน มังคุด และเงาะ คาดว่าผลผลิต จะเพิ่มขึ้นจากสภาพอากาศที่เอื้ออํานวย ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จะลดลงจากการที่เกษตรกรปรับเปลี่ยนไปปลูก อ้อยโรงงานและมันสําปะหลังทดแทน สถานการณ์ด้านราคา คาดว่าราคาพืชส่วนใหญ่จะอยู่ในเกณฑ์ดี เนื่องจากภาครัฐ มีมาตรการรักษาเสถียรภาพด้านราคาและโครงการรับจํานํา เช่น ข้าวและมันสําปะหลัง สับปะรดและผลไม้ต่าง ๆ ยังมีความต้องการของตลาดทั้งในและนอกประเทศอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ราคาอ้อยโรงงาน และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีแนวโน้มใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

  -พืชที่มีแนวโน้มราคาลดลง-
  ได้แก่ ยางพาราและปาล์มน้ํามัน เนื่องจากจากภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว

  โดย นายเกษตรดี
  6 สิงหาคม 2556